Poem “Yeled ha-Ge’ulah”

ילד הגאולה מאת בצלאל נאור בזמנו, כתב המשורר ש. שלום (כינויו הספרותי של שלום יוסף שפירא, נכדו של אדמו”ר מדרוהוביץ’, רבי חיים מאיר יחיאל שפירא זצ”ל, ממייסדי כפר חסידים) שיר בשם “ילד הגאולה”. ידע כל העם, למן ראש ממשלתו היושב על כס המנהיגות בירושלים הבירה, ועד היהודי הפשוט, גורף הביבים בתל-אביב: הילד הנאבק על חייו […]