Memorial for Kedoshei Pittsburgh

פרשת העקידה לעילוי נשמות אחת-עשרה עקידות פיטסבורג הי”ד מאת בצלאל נאור בפרשתנו, פרשת וירא, ישנן שתי עלילות ההפוכות מן הקצה אל הקצה: מהפיכת סדום ועקידת יצחק. בסיפור הראשון, מהפיכת סדום, כאשר הקב”ה מגלה לאברהם אבינו על-דבר “זעקת סדום ועמורה”,[1] ותכניתו, יתברך שמו, לספותם, אברהם אבינו מתדיין עמו, כביכול: “השופט כל הארץ לא יעשה משפט?!”[2] ואילו […]