Mitsvat Yeshivat Erets Yisrael

בצלאל נאור   מצות ישיבת ארץ ישראל א] רבי אבא הוה קא משתמיט מיניה דרב יהודה, דהוה קא בעי למיסק לארעא דישראל, דאמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר “בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאום ה’ [והעליתים והשיבותים אל המקום הזה]” [ירמיה כז, כב]. אמר, איזיל ואשמע מיניה […]