Book Review: Letter of Recommendation of Rabbi Moshe Zuriel

Letter of Recommendation of Rabbi Moshe Zuriel מכתב המלצה של הרה”ג רבי משה צוריאל שליט”א ב”ה יומי דניסן ה’תשע”ח ,לכבוד הרב בצלאל נאור שליט”א :למדתי קצת בספרך שוד מלכים והנני להעיר כמה הערות .א) נהניתי מהחידוש שחידשת (בעמ’ מב) שהחרדה שמרגיש זה האיש שמתגלים לו חזיונות עליונים, היא סימן ההיכר שהדברים שמתגלים לו הם נכונים. […]